Článok I.

Názov a sídlo občianskeho združenia

Názov združenia: Národ Technickej Excelencie

Sídlo: SNP 372/9, 972 45 Bystričany

Článok II.

Cieľ činnosti občianskeho združenia

 1. Medziodborová spolupráca medzi fakultami Slovenskej technickej univerzity
 2. Vzájomná pomoc pri štúdiu
 3. Organizácia workshopov, konferencií a diskusných panelov
 4. Nadväzovanie sociálnych väzieb a kontaktov
 5. Podpora občianskej a študentskej angažovanosti
 6. Podpora kultúrnych a športových aktivít
 7. Podpora čestného správania v štúdiu a v živote

Článok III.

Orgány združenia

 1. Valné zhromaždenie – najvyšší orgán
 2. Predseda, podpredseda – štatutárny orgán
 3. Členská rada – výkonný výbor
 4. Audítor – kontrolný orgán

Článok IV.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia
 2. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia s hlasovacím právom
 3. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby najmenej raz za školský rok. Valné zhromaždenie zvoláva predseda alebo podpredseda v predsedovej absencii. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
 4. Valne zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky
  2. volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, členov členskej rady a audítora na obdobie 2 rokov
  3. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  4. schvaľuje rozpočet
  5. rozhoduje o vzniku a zániku Združenia, ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom Združenia v prípade jeho zániku
  6. rozhoduje o zriadení organizačných jednotiek Združenia

Článok V.

Členská rada

 1. Je tvorená predsedom, podpredsedom a maximálne piatimi ďalšími členmi
 2. Je za svoju činnosť zodpovedná valnému zhromaždeniu
 3. Členov do výkonného výboru volí a odvoláva valné zhromaždenie
 4. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia
 5. Obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
 6. Schvaľuje prijatie nových členov spolu s predsedom a podpredsedom nadpolovičnou väčšinou
 7. Rozhoduje o vylúčení člena zo združenia nadpolovičnou väčšinou

Článok VI.

Predseda

 1. Okrem bodu 1 článku (Podpredseda), má predseda výkonné právomoci
 2. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorá/ý zastupuje združenie navonok Obmedzenia práva predsedu konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné
 3. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predsedu, alebo ňou/ním splnomocnená osoba.
 4. Za predsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom alebo bývalým členom združenia, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný/á valnému zhromaždeniu. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom najmä:
  1. zvoláva a riadi zasadnutia členskej rady,
  2. zvoláva a riadi zasadnutia valného zhromaždenia,
  3. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia
 6. Predsedu členská rada odvolá, ak:
  1. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu, alebo za úmyselný trestný čin,
  2. previnil sa voči akademickým podmienkam,
  3. ak o to sám požiada.
 7. Na zvolenie predsedu je potrebný súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny všetkých členov valného zhromaždenia.
 8. Na odvolanie predsedu je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov valného zhromaždenia.

Článok VII.

Podpredseda

 1. Zastupuje Predsedu v prípade:
  1. poverenia predsedom,
  2. neprítomnosti predsedu v organizácií (nie je zvolený)
  3. neschopnosti predsedu vykonávať svoju funkciu ako predseda
 2. Za podpredsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom alebo bývalým členom združenia, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Podpredsedu členská rada odvolá, ak:
  1. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu, alebo za úmyselný trestný čin,
  2. previnil sa voči akademickým podmienkam,
  3. ak o to sám požiada.
 4. Na zvolenie podpredsedu je potrebný súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny všetkých členov valného zhromaždenia.
 5. Na odvolanie podpredsedu je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov valného zhromaždenia.

Článok VIII.

Audítor

 1. Za audítora môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom alebo bývalým členom združenia, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 2. Funkcia audítora nemusí byť obsadená.
 3. Audítor je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu:
  1. kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá orgánom správu o hospodárení združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
  2. členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
  3. kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva orgánom návrh na odstránenie nedostatkov,
  4. v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodujúceho orgánu, ak nie je sám spornou stranou.

Článok IX.

Kandidát na členstvo

 1. Kandidátom sa osoba stáva po akceptovaní žiadosti aspoň jedným členom členskej rady
 2. Kandidát na členstvo musí byť byť:
  1. fyzická osoba,
  2. študent Slovenskej technickej univerzity
 3. Zánik kandidatúry na členstvo v Združení je možný:
  1. vystúpením zo Združenia písomným oznámením kandidáta Združenia predsedovi
  2. úmrtím kandidáta Združenia
  3. zánikom Združenia
  4. vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo členskej rady, a to v týchto prípadoch:
   1. člen Združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi
   2. člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia
   3. člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu
   4. člen Združenia bol disciplinárnou komisiou fakulty alebo univerzity uznaný za vinného z nečestného správania ako napr. podvádzanie pri skúške
   5. člen Združenia bol vylúčený zo alebo opustil štúdium pred dosiahnutím bakalárskeho titulu
   6. člen Združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin

Článok X.

Členstvo

 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné
 2. O prijatí za členku/člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky, pohovoru a splnenia zadaných úloh, členská rada Združenia nadpolovičnou väčšinou
 3. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením členského príspevku
 4. Členmi združenia musia byť:
  1. fyzické osoby
  2. študent Slovenskej technickej univerzity
 5. Člen združenia má právo voliť a byť volený do orgánov združenia
 6. Zánik členstva v Združení je možný:
  1. vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena Združenia predsedovi
  2. úmrtím člena Združenia
  3. zánikom Združenia
  4. vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo Členskej rady, a to v týchto prípadoch:
   1. člen Združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi
   2. člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia
   3. člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu
   4. člen Združenia bol disciplinárnou komisiou fakulty alebo univerzity uznaný za vinného z nečestného správania ako napr. podvádzanie pri skúške
   5. člen Združenia bol vylúčený zo alebo opustil štúdium pred dosiahnutím bakalárskeho titulu
   6. člen Združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin

Článok XI.

Bývalý člen

 1. Člen združenia po úspešnom ukončení štúdia sa automaticky stáva bývalým členom v prípade ak nepokračuje v štúdiu
 2. Bývalý člen má právo byť volený do orgánov združenia, nemá však hlasovacie právo na valnom zhromaždení
 3. Bývalý člen musí byť:
  1. fyzická osoba
  2. bývalý študent Slovenskej technickej univerzity s minimálnym dosiahnutým titulom Bakalár
 4. Zánik statusu bývalého člena v Združení je možný:
  1. vystúpením zo Združenia písomným oznámením býválého člena Združenia predsedovi
  2. úmrtím bývalého člena Združenia
  3. zánikom Združenia
  4. vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo Členskej rady, a to v týchto prípadoch:
   1. bývalý člen Združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi
   2. bývalý člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia
   3. bývalý člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu
   4. bývalý člen bol právoplatne odsúdený za trestný čin

Článok XII.

Dedičné právo

 1. Nárok na dedičné právo má osoba, ktorej aspoň jeden z rodičov bol členom združenia
 2. Stáva sa kandidátom na členstvo ak o to písomne požiada
 3. Ma prednostné pravo na prijatie v prípade kandidátov na rovnakej úrovni
 4. Pre získanie dedičného práva musí byť:
  1. fyzická osoba,
  2. študent Slovenskej technickej univerzity

Článok XIII.

Práva a povinnosti členiek/členov

 1. Členka/člen má právo najmä:
  1. podieľať sa na činnosti Združenia,
  2. voliť a byť volená/ý do orgánov Združenia
  3. obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
  4. byť informovaná/ý o rozhodnutiach orgánov Združenia
  5. zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Združenia
  6. podávať návrhy na zmeny stanov a organizačných predpisov Združenia.
 2. Povinnosti členky/člena sú najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia
  2. plniť uznesenia orgánov združenia
  3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia

Článok XIV.

Hospodárenie Združenia

 1. Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
 2. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom Združenia podľa platných právnych predpisov
 3. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom SR. Všetky finančné prostriedky sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
  1. členské príspevky
  2. granty získané na realizáciu projektov
  3. sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
  4. úrokov z finančných prostriedkov v peňažnom ústave,
  5. dotácie
  6. dedičstvo
  7. príjmy z vlastnej činnosti,
  8. výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií
  9. príjmy z predaja majetku Združenia
  10. príjmy z reklamy
 5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov Združenia
 6. Prostriedky združenia možno použiť na plnenie cieľa a činnosti v súlade s článkom 2.
 7. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, za hospodárenie zodpovedá valné zhromaždenie
 8. Výška členského poplatku je 10 eur na semester

Článok XV.

Zánik Združenia

 1. Združenie zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia:
  1. dobrovoľným rozpustením
  2. zlúčením s iným združením
  3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví likvidátorku/likvidátora
 3. Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia §70 a §75 Obchodného zákonníka
 4. Pri dobrovoľnom rozpustení Združenia likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a zvyšný majetok Združenia odovzdá protokolárne občianskemu združeniu s podobným predmetom činnosti. O tom, na ktorú organizáciu bude majetok Združenia prevedený, rozhodne valné zhromaždenie
 5. Zánik Združenia oznámi predseda MV SR do 15 dní

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR